Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Jacek Breczko
Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
dr hab. Aleksandra Skrabacz
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna
Dr Dorota Chimicz
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Grudziewska
Zakład Kulturowych Uwarunkowań Norm i Dewiacji Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Facebook