Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Jacek Breczko
Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr hab. Aleksandra Skrabacz
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna
Dr Dorota Chimicz
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Grudziewska
Zakład Kulturowych Uwarunkowań Norm i Dewiacji Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Facebook