Dnia 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ok. 70 osób, uczestniczyli w niej zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano 42 prace związane z prawno-organizacyjnymi aspektami wsparcia osób doświadczających i stosujących przemoc, przemocy w społeczności szkolnej, psychospołecznego funkcjonowania osób doświadczających przemocy oraz wielowymiarowego charakteru przemocy w rodzinie.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:
• Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Miejsce wartości i wartość miejsca w profilaktyce zachowań eksternalizacyjnych
• Dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK – Obraz partycypacji wspólnotowej w rodzinach osób karanych a dynamizm ich zachowań agresywnych
• Prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz – Ofiara przemocy – prowokacja i współwina?
• Dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS – Rola zdolności empatycznych w komunikacji bez przemocy

Nad stroną merytoryczną Konferencją czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Instytut Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach
• Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
• Prof. zw. dr hab. Zdzisław Bartkowicz – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie
• dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach
• dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie
• dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg – Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie
• dr hab. Anna Wojnarska – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie
• dr hab. Marta Czechowska-Bieluga – Zakład Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie
• dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie
• dr Ewa Bilska – Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
• dr Ewa Grudziewska – Zakład Badań Problemów Społecznych APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
• mjr Jacek Sankowski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie
• mgr Łukasz Piś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Patronatu Honorowego udzielił Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Patronat Medialny objęli:
• Ego Dziecka
• Kampaniespoleczne.pl

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook